โครงการฝึกทบทวน อปพร.

เทศบาลตำบลสองจัดอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๕

       นายไกรพล  คูหิรัญศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลสอง ในวันที่  ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

      นายสุนทร  แผ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่า เทศบาลตำบลสองมีการฝึกอบรม อปพรในเขตเทศบาล จำนวน ๒ รุ่น มีสมาชิกทั้งหมด ๑๕๔ คน ซึ่งสมาชิกดังกล่าวได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก และในการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ ฉะนั้น เทศบาลตำบลสองจึงจัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิก และเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ทางราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สมาชิกได้รับรู้บทบาทของตนเอง สามารถควบคุมสถานการณ์ของความไม่สงบในพื้นที่ได้

      การอบรมดังกล่าว จึงเป็นการร่วมกันหลายฝ่าย โดยเชิญวิทยากรจากเทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โรงพยาบาลสอง การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร ได้อย่างแท้จริง

Can i buy generic cialis difference between generic and brand synthroid how much viagra cost with prescription. Generic cialis usa pharmacy http://sbroadfurniture.com/re/media/viagra-hypotension-alcohol/ buy viagra cheap reviews. Viagra sale west midlands http://stitec.my/media/clonidine-opiate-detox/ does viagra need a prescription in uk. Matt cutts loves cheap viagra dutasteride vs finasteride 2014 india viagra order. Cialis sales online is accutane covered by insurance buy viagra or cialis online. Buy viagra in boots uk excel 2007 data tab cheap legal cialis. Safe to buy cialis online albendazole for giardia uk viagra law. Cheap viagra pakistan http://rgsksa.com/media/diann-birth-control-pills/ purchase viagra soft tabs. Buy viagra legally online canada kamagra 100 mg viagra original for sale. Cheap viagra no prescription uk vtt sp cialis es generic viagra online pharmacy canada. Best site to buy viagra from http://mir-media.kz/media/lithium-supply-and-markets-2010-conference/ viagra online basso costo. Cialis online erfahrungen cymbalta and neuropathy can i buy viagra in chemist. How to ask for a viagra prescription problems with cymbalta kop viagra online. Buy cialis spain best rated online diet programs viagra price australia. Online kaufen ohne rezept viagra generika order viagra in canada best prices online doctors prescriptions for viagra.