โครงการฝึกทบทวน อปพร.

เทศบาลตำบลสองจัดอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๕

       นายไกรพล  คูหิรัญศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลสอง ในวันที่  ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

      นายสุนทร  แผ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่า เทศบาลตำบลสองมีการฝึกอบรม อปพรในเขตเทศบาล จำนวน ๒ รุ่น มีสมาชิกทั้งหมด ๑๕๔ คน ซึ่งสมาชิกดังกล่าวได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก และในการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ ฉะนั้น เทศบาลตำบลสองจึงจัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิก และเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ทางราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สมาชิกได้รับรู้บทบาทของตนเอง สามารถควบคุมสถานการณ์ของความไม่สงบในพื้นที่ได้

      การอบรมดังกล่าว จึงเป็นการร่วมกันหลายฝ่าย โดยเชิญวิทยากรจากเทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โรงพยาบาลสอง การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร ได้อย่างแท้จริง